Polen, een belangrijke staat in een soms moeilijke en onmogelijke spagaat.

Polen is sterk verbonden met de geschiedenis van Europa,met zijn ligging tussen grote mogendheden als Rusland in het oosten, Duitsland (Pruisen) in het westen, en Oostenrijk in het zuiden gescheiden nog door Tsjecho-Slowakije.

Rond het jaar 1000,werd de basis gelegd voor de Poolse staat, de West Slavische stammen hier terecht gekomen door de grote volksverhuizing. Hun vorst Mieszko I sloot zich na zijn bekering aan bij de overige vorsten van Europa, en nam de kerstening ter hand. Kerk en adel waren zijn manier, om zijn gezag te doen gelden in een groot gebied. Zijn zoon Boleslaw I nam dezelfde manier aan om zijn gezag te vergroten, en annexeerde grote gebieden. 25 jaar later werd hij de 1e koning van Polen. Polen bestond uit 2 grote delen, Groot Polen in het noorden met o.a. Gniecno, Poznan en Kalisz en Klein Polen met o.a. Krakau, Lublin en Kielce. Na zijn dood verbrokkelde zijn rijk, maar een zijner opvolgers herstelde het Poolse rijk. In 1076 werd Boleslaw II gekroond, maar die raakte in conflict met de bisschop van Krakau, toen hoofdstad van Polen. Hij liet de bisschop terechtstellen, maar werd daarvoor verbannen en werd opgevolgd door Boleslaw III. Na diens dood werd het rijk verdeeld onder zijn 4 zonen, die hun gebied weer verdeelden onder hun erfgenamen. Daardoor verwierf de kerk en adel steeds meer invloed, maar raakte de macht steeds meer verzwakt. In het noorden nam mede hierdoor de invloed van Pruisen steeds toe, en in het zuiden deden de Tartaren van zich spreken door steeds meer gebieden te veroveren.

Hertog Konrad van Mazovië, deed ten einde raad een beroep op de kruisridders van de Duitse orde, die tor doel hadden de heidenen op het Christelijke pad te brengen. Maar dat nobele streven veranderde al snel, toen zij zich op de handel gingen toeleggen, dat verdiende uiteraard veel beter. Zij verdreven dan wel de vijanden zoals de Tartaren, maar namen het land min of meer in bezit van het zuiden tot het noorden, en breidden zo hun macht uit. Toen zij ook nog deelnemen aan het machtige Hanzeverbond, kregen zij de touwtjes helemaal in handen. Zij bepaalden wat mocht en niet mocht. Polen had mede daardoor geen toegang meer tot de Oostzee, en was geheel afhankelijk van de adel der Kruisridders. En ook de steden gingen zelfstandig handelen, terwijl Bohemen en Litouwen aan de grenzen rammelden.

Koning Wladyslaw I trok uiteindelijk ten strijde tegen al die krachten die de Poolse eenheid bedreigden, en won langzaam stukje bij beetje aan invloed en macht, en herstelde zijn heerschappij, en zelfs de machtige steden kreeg hij onder zijn invloedsfeer. Hij werd in Krakau opnieuw tot koning gekroond in 1320. Zijn zoon Kazimierz III zet zijn succes voort, en breid het Poolse territorium uit met grote gebieden zoals delen van Oekraïne. Maar hij verliest Silezië aan de koning van Bohemen. Na zijn dood komt de troon aan het geslacht Anjous uit Hongarije, Ludwik was de 1e vreemde vorst over Polen, zijn 11 jarige dochter Jadwiga wordt in 1384 tot koningin gekroond in Krakau. Zij is sinds 1997 heilig verklaard.

Reeds op 12 jarige leeftijd werd zij gedwongen om te trouwen met Jagiello groothertog van Litouwen, die 2 weken na hun huwelijk gekroond werd tot koning van Polen in maart 1386. Jadwiga werd maar 25 jaar oud, en overleed zonder kinderloos, maar politiek werd hun huwelijk een succes, Koning Jagiello was in staat om het hoofd te bieden aan de oppermachtige Kruisridders die in 1410 werden verslagen, en was hij in staat om het Poolse grondgebied flink uit te breiden. Aan het eind van de 15e eeuw kwamen er grote veranderingen op sociaal, economisch en politiek gebied,de adel werd steeds belangrijker, landbouwproductie groeide sterk, en daardoor de rijkdom van de adel die de landbouwgebieden bezat. De adel verkreeg daardoor meer privileges dan elders in Europa, en bezette vrijwel alle openbare functies. In de 2e helft van de 15e eeuw ontstond de Sejem, (Poolse landdag) afgevaardigden van de adel en de senaat, waarin ministers, bisschoppen, hoge gezagsdragers en legeraanvoerders zitting hebben, en waarbij de koning steeds aanwezig is. Elk besluit werd unaniem besloten en uitgevoerd.

De 16e eeuw was de gouden eeuw voor Polen, het was verreweg de grootste staat van Europa, de Jagiellonen (aanhangers van koning Jagiello) beheersten Polen, Litouwen, Letland, Wit Rusland, Ruthenië, Oekraïne, Hongarije en Bohemen. De adel had zijn monopolie op het landbezit, de boeren gebonden aan de grond, en verplicht herendiensten te verrichten. Politieke veranderingen niet mogelijk zonder unanieme besluiten. De handel floreerde als nooit tevoren dankzij het Hanzeverbond.

Koning Zygmunt gehuwd met de Milanese Bona Sforza, dochter van de hertog van Milaan droeg enorm bij aan de florerende cultuur van kunst en wetenschap, de universiteit van Krakau droeg daaraan ook bij, godsdienstvrijheid stimuleerde het geestelijk leven, kortom Polen was letterlijk en figuurlijk het middelpunt van Europa.

Zijn zoon Zygmunt II volge hem op in 1584, zijn 1e vrouw werd door zijn moeder en haar schoonmoeder Bona Sforza vermoord, zijn 2e vrouw Barbara Radziwill, bekend om haar schoonheid, stierf 4 jaar later, en weer werd Bona Sfoza genoemd als verdachte, en zijn 3e huwelijk mislukte, alle drie huwelijken bleven kinderloos.

Intussen had zich een nieuw soort adel ontwikkeld, die de politiek in de volgende eeuwen zouden gaan domineren. Rijke families met grote bezittingen die zowel grondgebied met dorpen, steden en kastelen bezaten, Radziwill, Lubomirski, Czartoryski, enz. zij hadden zo ongeveer alle macht naar zich toegetrokken, vooral voor hun eigenbelang. Zij bepaalden wat er gebeuren moest, en droegen bij tot het verval van Polen.

In 1569 kwamen de adel bijeen in Lublin, en stichten aldaar de zogenaamde Adelsrepubliek, een samenvoeging van Polen en Litouwen. Daarbij bepaalden zij in 1609 dat de hoofdstad van Krakau naar Warschau verplaatst werd, omdat in het noorden de economie krachtiger was, en bepaalden bij democratische verkiezingen wie als uit hun midden tot kieskoning verkozen werd. Toch kwam er een roerige tijd met vele oorlogen tegen o.a. de Zweden, Russen en Turken. In 1648 kwam er een eind aan de 30 jarige oorlog,maar in 1654 kreeg men te doen met de Kozakken opstand in de Oekraïne, het gevolg was dat grote gebiedsdelen verloren ging aan Rusland. Janusz Radziwill voelde zich bedreigd in zijn koningschap, en haalde de Zweden binnen, maar de Zweedse zondvloed richtte uiteindelijk grote schade aan het land, hele dorpen, steden, kastelen werden totaal verwoest, hele streken ontvolkt, landbouwgebieden totaal vernield, en de handel kwam stil te liggen. Polen kwam zwaar gehavend uit de strijd, en verloor grote gebieden aan Zweden,Rusland en vooral Pruissen. In 1672 verklaarden de Turken Polen de oorlog, maar Jan Sobieski versloeg met zijn Poolse leger de Turken op de dag dat de Poolse koning overleed, als dank werd hij tot de nieuwe koning verkozen. In 1683 versloeg hij wederom de Turken, die dan Wenen belegerden, en hij gaat de geschiedenisboeken in als de man die de Islam verbreiding in Europa daar een halt heeft toegeroepen. Onder zijn leiding kwam het tot herstel van politieke en economische bloei. Polen was op dat moment nog steeds een grootmacht, de grootste van Europa en na Rusland de 2e van de wereld.

Na zijn dood verbrokkelde Polen en werd een speelbal van vreemde mogendheden, omdat het democratische stelsel, het Liberum Veto (eensgezinde stemming) niet functioneerde. Zonder centraal gezag, financiële middelen en militair gezag, zakte Polen af tot anarchie en kregen de buren steeds meer invloed. Met August II begon de Saksische tijd in Polen, hij kwam door intriges aan de macht, maar Frankrijk kreeg door zijn invloed in 1704 zijn keus op de troon, terwijl hij na 5 jaar weer door August II werd opgevolgd met behulp van de Russische Tsaar Peter de Grote.  Maar het land raakte toch steeds verder weg in een crisis en de roep om hervormingen werd steeds luider, en kreeg steun van de machtige familie Czartoryski, die zich uiteindelijk de macht toe-eigende. In 1764 deed die familie een beroep op tsarina Catharina de Grote, om met haar hulp hun neef op de troon te benoemen, Stanislaw August Poniatowski, hij was de laatste koning van Polen, maar wel de bekendste. Hij maakte een begin met hervormingen, versterkte het leger en kreeg het voor elkaar om het machtige Liberum Veto af te schaffen, dit tot groot ongenoegen van de Pruisische Koning Frederik II en de Russische Catharina de Grote, om al de privileges weer te herstellen, leidde dit uiteindelijk tot een burgeroorlog, en het gevolg daarvan was dat koning Frederik van Pruisen, tsarina Catharina de Grote van Rusland en keizerin Maria Theresia van Oostenrijk besloten over te gaan tot verdeling van Polen over hun landen en grondbezit, wat van Polen overbleef was een klein protectoraat.

Met een groeiend nationaal besef, wenste de bevolking van Polen minder buitenlandse invloeden na een vierjarige sejm, landdag, werd in 1791 een nieuwe grondwet aangenomen, de modernste van Europa op dat moment tot stand gekomen, onder invloed van de Franse revolutie en werd de constitutionele monarchie gevestigd. Maar enkele magistraten weigerden deze tot stand gekomen grondwet te accepteren en begonnen een opstand welke door de Russen werd gesteund, de hervormingsgezinde Polen kwamen daardoor in opstand, welke opstand door Rusland werd neergeslagen, en in 1793 werd Polen opnieuw gedeeld tussen Rusland en Pruisen, de verslagen koning Stanislaw August werd gedwongen af te treden op 27 november 1795, en Polen hield op te bestaan.

De drie bezettende machten, begonnen Polen gelijk te koloniseren, en daardoor vluchten vele Polen naar Frankrijk, en namen daar dienst in het leger. Met behulp van Napoleon hoopten zij Polen te kunnen bevrijden. Ook Napoleon maakte gebruik van Poolse militairen, en na zijn overwinning op Pruisen, verloor Pruisen grote gebieden van zijn Poolse gebied, en vormde Napoleon in 1807 het Groothertogdom Warschau. In samenwerking met Frankrijk, nam het groothertogdom met 100.000 man deel aan de tocht van Napoleon naar Rusland, in de hoop daarmee de Russen uit hun bezette gebieden te verdrijven, maar de geschiedenis leert ons dat die poging jammerlijk mislukte. Met de val van Napoleon was het Groothertogdom Warschau zijn bondgenoot voorgoed kwijt.

In 1815 werd bij het congres van Wenen het koninkrijk polen gevormd, dat samen met Rusland een personele unie vormde. Frankrijk diende als voorbeeld voor de staatsinrichting, de invloed van de adel bleef, en de boeren waren en bleven afhankelijk van die adel als grootgrondbezitters. Constantijn de broer van de staar van Rusland, had feitelijk de macht en behield die ook, omdat vrijwel alle belangrijke functies door Russen werden bezet. De joden kregen het moeilijk onder dit bewind, zij woonden hoofdzakelijk in het oosten, de joden die zich hadden aangepast aan de Poolse cultuur, bekleden over het algemeen goede functies, maar dat veranderde door oorlogen met Zweden, en invallen van Kozakken waarbij velen hun welvaart zagen verdwijnen. Zij vormden nadien vaak de middenklasse, tussen de adel en de boeren, en verdienden hun geld met de handel als middenstander, rentmeester of herbergier. Hun situatie veranderde drastisch, toen grote aantallen arme joden vanuit Rusland Polen binnenkwamen. Zij werden argwanend bekeken door zowel de katholieken en de joden in Polen, en de Russische verdeel en heerspolitiek deed daar nog een schepje bovenop. Maar de pogroms van de tsaristische politie in het bezette oostelijke deel van Polen vormden de grootste bedreiging, zij werden met geweld gedwongen te integreren in de gevestigde gemeenschappen.

Krakau werd een vrije stadsrepubliek, Oostenrijk behield Galicië, en kreeg geen autonomie evenmin als het Poolse deel onder Pruisen. Galicië was economisch een achtergebleven gebied, en een van de armste delen van het Oostenrijkse keizerrijk. Een lege oude Oostenrijkse kazerne uit die tijd, werd in WO II het begin van het concentratiekamp Auswitsch.

In 1830 ontsnapte koning Constantijn ternauwernood aan een aanslag, en de Polen hebben dat geweten,onderdrukking van Rusland, en economische strafmaatregelen waren het gevolg. Beginnende autonomie werd weer aan banden gelegd, deelnemers verbannen, hun goederen in beslag genomen en universiteiten werden gesloten. Ook in het Pruisische deel werd de macht van de adel aan banden gelegd, en werd Duits de voertaal. Toen in 1846 ook in Krakau een opstand uitbrak, was dat voor Oostenrijk aanleiding om de republiek Krakau te annexeren.

De Italiaanse opstanden in de vele verschillende republiekjes en koninkrijkjes aldaar, en het streven naar een grotere eenheid in Italië, waren voor de Polen aanleiding om ook weer in opstand te komen. Hervormingen werden doorgevoerd Russiche ambtenaren werden vervangen door Polen, universiteiten werden weer geopend, en rond 1860 werd de roep om hereniging van Polen bij een opstand in Warschau hardop geroepen. Warchau werd daarop belegerd, en deelnemers werden gedwongen in het Russische leger te dienen. De opstand werd door de adel en de kerk gesteund, maar de boeren lieten het afweten, en mede daardoor mislukte de opstand, en werd er opnieuw een schrikbewind ingevoerd. Door de verdeeldheid van Polen, werd er in verschillende gebieden verschillend geregeerd.

Het Russische gebied was arm en hoofdzakelijk was het hier landbouw dat domineerde.

Het Pruisische deel maakte sinds 1871 deel uit van Duitsland, en werd zwaar onderdrukt onder leiding van Bismarck, met tot doel de adel, de taal en de katholieke kerk uit te schakelen, maar de samenwerking tussen die groeperingen bood sterke weerstand tegen de onderdrukking.  In tegenstelling tot andere delen van Polen, bracht de Duitse overheersing hier wel economische vooruitgang, mede door de aanwezigheid van grondstoffen in Opper-Silezië.

Het Oostenrijkse deel Galicië , kreeg een eigen Poolse stadhouder die de Oostenrijkse keizer vertegenwoordigde, en een eigen parlement. De Poolse taal kreeg erkenning, en Oostenrijkse ambtenaren werden door Poolse vervangen, maar slecht economisch beleid leidde tot nog grotere armoede.

 

Bij het begin van WO I, was het maarschalk Pilsudski, die met een Pools garnizoen de Russische grens overtrok, toen de Duitsers aan de verliezende hand waren, riep hij zichzelf uit tot president van de Poolse republiek, en kreeg erkenning van de toenmalige geallieerden. Bij het verdrag van Versailles na WO I werden de grenzen vastgesteld tussen de oorlogvoerende landen, maar tussen Polen en Duitsland niet altijd duidelijk. In Oost Pruisen en Silezie zouden volkstemmingen plaatsvinden, die overigens nog moeten plaatsvinden. Pilsudski wilde een federatie vormen met Litouwse, Wit Russische en Oekraïense gebieden, wat tot een oorlog met Rusland leidde. Maar Pilsudski wist de Russische aanval op Moskou af te slaan, en voorkwam daarmee een nieuwe bezetting van Polen.

Maar Polen was een chaos, politiek, omdat de sjem het Poolse parlement door zijn macht en verdeeldheid met grote regelmaat de kabinetten ten val bracht, en economisch, omdat het een landbouwnatie was, waarbij een klein aantal grootgrondbezitters feitelijk de macht hadden, en ook omdat de industrie onderontwikkeld was, en de werkloosheid enorm was.

In 1926 pleegde Pilsudski een staatsgreep, en onder zijn dictatoriaal bewind verbeterde de situatie in Polen, mede ook door de enorme uitvoer van steenkool, en Amerikaanse financiële hulp.

Maar het zat de Polen ook niet mee, de wereldwijde  financiële crisis van 1929 maakte een eind aan de verbeterende omstandigheden, evenals elders in de wereld.

Toen tenslotte op 1 september 1939 WO II uitbrak met de inval in Polen door de Duitsers, en de Russen op 17 september aan de oostkant Polen binnentrokken, en Warschau op 27 september viel en capituleerde, was het voor de zoveelste maal dat Polen ophield te bestaan.

Ook de gruweldaden van de Duitsers tijdens de bezetting, was nergens zo wreed als in Polen, deportaties en terechtstellingen waren aan de orde van de dag, concentratiekampen zoals Auschwitz, Majdanec, Sobibor, Treblinka en Belzec werden op Poolse bodem ingericht met als doel levens bewust te vernietigen. Schattingen lopen uiteen, maar het waren er minstens 3 miljoen, en niet enkel joden.

In 1944 kwamen de inwoners van het getto Warschau in opstand, maar dat werd ongenadig door de Duitsers neergeslagen. Die opstand begon nadat ca. 300.000 joden in 2 maand tijd uit het getto naar Treblinka waren afgevoerd om vergast te worden. Toen de Duitsers opnieuw de overgebleven joden wilden afvoeren, kwamen zij in opstand.

Ca. 7.000 joden sneuvelden, ca. 6.000 kwamen om in het ondergronds rioolstelsel door brand en of vergassing, en de overgeleven ca. 40.000 joden werden alsnog omgebracht in Treblinka.

De Russen die dicht bij de stad lagen, om de Duitsers te verslaan, keken zonder in te grijpen toe, hoe Warschau en zijn inwoners werden vernietigd.

Het kwam ze goed uit, zonder iets te doen en te zeggen, werd Polen vernietigd.

6 Miljoen Polen kwamen om in de oorlog, 70 % van het cultuurbezit ging verloren.

En toen Polen bevrijd was van de Duitsers, kwamen zij opnieuw onder bezetting, maar nu onder de Russische terreur onder leiding van Stalin.

Bij de conferentie van Jalta in februari 1945, werden de grenzen van Polen door Roosevelt, Churchil en Stalin vastgesteld. Rusland kwam er goed mee weg, bijna 47 % verdween richting Rusland de zogenaamde Curzongrens, die al stamt uit 1918.

Polen krijgt als compensatie grote delen van Duitsland, de zogenaamde Oder-Neissegrens.

De communisten in Polen krijgen de macht in handen, daarbij gesteund door het nog steeds aanwezige Rode leger, de verkiezingen worden gemanipuleerd in 1947, en na de nieuwe grondwet van 1952 beheerst de partij vrijwel alle aspecten. De regering in ballingschap die in Engeland zetelt, kijkt machteloos toe, en voelt zich niet gesteund door de rest van Europa.

Pas als Lech Walesa democratisch gekozen is in Polen, treden zij terug in overleg met Walesa.

De bevolking is niet bepaald communistisch gezind, lage lonen en slechte werkomstandigheden leidden tot stakingen en opstanden die bloedig worden onderdrukt.

Poolse militairen die aan de zijde van de geallieerden mee hebben gevochten om Europa en hun Polen te bevrijden van het juk van de nazi’s, kunnen niet terug naar huis, omdat de communisten hun Polen bezet houden. Het duurt ook heel lang, voordat zij de eer krijgen toebedeeld, die hun toekomt.

Boleslaw Bierut, een Poolse boerenzoon was de 1e president van Polen (1947-1956) en een trouw aanhanger van Stalin, hij regeerde met ijzeren vuist.

Nadat Stalin in 1953 was overleden, brokkelde zijn macht af, en kort na de rede van Nikita Chroesjtsjov, de opvolger van Stalin, waarin Stalin werd gehekeld, stierf Bierut onder verdachte omstandigheden in 1956 te Moskou.

Zijn opvolger werd zijn vroegere tegenstander Wladyslaw Gomulka, die de Stalinistische politiek wist om te buigen, maar de politiek bleef met Rusland verbonden. In 1970 viel hij in ongenade, en werd opgevold in 1971 door Edward Gierek, die enkele liberaliseringen wist door te voeren, en dankzij grote leningen wist hij de levensstandaard van de Polen te verbeteren.

Gierek bracht zijn jeugd door in Frankrijk, nadat zijn vader bij een mijnongeluk was omgekomen in 1917 hertrouwde zijn moeder en vertrok hij als 4 jarige naar Frankrijk, om in 1948 terug te keren naar Polen. In 1976 moesten prijsverhogingen worden doorgevoerd, maar na onlusten werden die niet uitgevoerd, In 1980 moest hij aftreden nadat prijsverhogingen gezien de noodzakelijke economische hervormingen wel werden uitgevoerd, en de onlusten die daarop volgden luidden zijn val in.

Kort daarop werd hij opgevolgd door Stanislaw Kania, die na 1 jaar alweer werd opgevolgd door generaal Jaruzelski in 1981, en die in het najaar van 1981 de noodtoestand uitriep, daarna verdween Gierek zelf voor 1 jaar de gevangenis in, hij overleed na een lang ziekbed in 2001 in Zuid Polen.

Wojciech Jaruzelski werd partijleider in oktober 1981, daarvoor had hij verschillende functies gehad binnen de vroegere regeringen. Als minister van Defensie keurde hij destijds de inval in Tsjecho-Slowakije goed, was minister van binnenlandse zaken en verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden van de oproerpolitie en de vele tientallen doden bij de stakingen van de dokwerkers in Gdansk.

Draaide hervormingen terug, en verbood de vakbond Solidarnosc van Lech Walesa. Maar de macht van Jaruzelski reikte niet verder dan Warschau, en liep aanmerkelijk terug. In 1988 vonder er ronde tafelgesprekken plaats tussen regering en oppositie, en het resultaat was de legalisering van de vakbonden, en werden er politieke partijen toegestaan. Ook werd er een nieuwe grondwet gemaakt die door iedereen werd geaccepteerd, en waarbij de communistische partij in elk geval in de sjem, het parlement de helft plus 1 zetel zou blijven bezetten. In 1989 bij de vrije verkiezingen verloor de communistische partij gigantisch, en won Solidarnosc, maar behielden de communisten de meerderheid dankzij de grondwet. Jaruzelski werd tot president gekozen, maar trad af als partijsecretaris en zegde zijn partijlidmaatschap op, en was dus op papier een partijloze president.

In 1989-1990 kreeg Polen een nieuwe democratische grondwet, werden er nieuwe verkiezingen gehouden waaraan Jaruzelski niet deelnam, en werd Lech Walesa tot president gekozen.

Jaruzelski moest in 2008 terecht staan in Warschau vanwege het geweld bij de zogenaamde broodrellen van 1970, maar werd gesteund door Lech Walesa die verklaarde dat niet Jaruzelski schuldig was, maar het communistische systeem, waardoor hij zijn handen niet vrij om juist te handelen.

Onder Walesa werd een begin gemaakt met economische en politieke stabiliteit, hij werd opgevolgd door Kwasniewski die op de ingeslagen weg verder ging, en dat leidde tot het lidmaatschap van de NAVO in 1999 en lidmaatschap van de Europese Unie  op 1 mei 2004.

In oktober 2005 werden de controversiële en conservatieve Lech Kacynski gekozen tot president, op 10-4-2010 stortte het vliegtuig onder slechte weersomstandigheden neer, waarin hij zat neer, 96 slachtoffers waren er te betreuren waarvan velen tot de Poolse elite behoorden.  Zij waren op weg naar Katyn om de slachtoffers te herdenken die waren omgekomen tijdens de oorlog, ca. 22.000 Poolse officieren en andere intellectuelen zijn daar omgebracht door de Russische geheime dienst.

De geruchtenmachine n.a.v. dat ongeluk kwam snel op gang.

Het meest gehoord was, dat hij de piloot gedwongen zou hebben toch te landen ondanks het slechte weer. Wanneer niet geland zou worden, moesten zij uitwijken en kwamen zij te laat voor de plechtigheden.

Het onderzoek naar dat ongeluk is nog in volle gang, en triest is dan als je hoort op het 8 uur journaal dat de militaire aanklager Mikolaj Przybyl, zich van het leven wil beroven, als hij aangeeft 5 minuten pauze in te lassen tijdens de persconferentie, en vervolgens in een zijkamertje verdwijnt en iedereen kan horen dat hij met zijn dienstwapen zich een kogel door het hoofd schiet.

Hij is niet dodelijk getroffen, maar ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Kacynski werd opgevold door Bronislaw Komorowski.  Jaroslaw Kacynski zijn tweelingbroer, werd in 2007 gekozen tot premier en hij werd weer opgevolgd in door Donald Tusk die de verkiezing nipt won in oktober 2011.

 

Anton Heijmerikx, Lathen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: