Liberte, Egalite, Fraternite, vrijheid, gelijkheid, broederschap.

Je ziet het in Frankrijk op vrijwel elk overheidsgebouw staan, de leus van de Franse revolutie(1789-1799).

Vrijheid van gaan en staan, vrijheid van godsdienst, vrijheid van doen en laten.

Gelijkheid van ras, afkomst, geaardheid of godsdienst.

Broederschap, samenwerking, zonder discriminatie.

Maar bestaan die waarden er ook echt nog, of zijn die voor ieders bestwil in wetten gegoten.

 

Wetten.

In de tijd van Napoleon en zijn expansiedrang, werd o.a. Nederland onder de voet gelopen, en kwam er een voorlopig eind aan de regeerperiode van de stadhouders van Oranjes.

Onze 1e koning was een Fransman, Lodewijk Napoleon.

Samen met die Franse overheersing, werden verschillende Franse wetten ingevoerd, het metrieke stelsel van maten en gewichten deed zijn intrede, evenals de Burgerlijke stand.

Met de invoering van de Burgerlijke Stand, werd de macht van de kerken aan banden gelegd en werd er een begin gemaakt met de scheiding van staat en godsdienst.

Voortaan moest men de aangifte van geboorte, overlijden huwelijken aangeven bij de burgerlijke overheden, en niet meer bij de kerken. Overigens gebeurde dat wel in de Franse taal tot ca. 1815, bij de Katholieke kerken gebeurde dat overigens vaak in het Latijn. Mensen geloofden wel wat er geschreven werd.

Men moet binnen 3 maal 24 uur de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind geboren  is, men mag er wel een bewijs voor vragen, maar dat kost dan f 11,50 (2012) in 1972 was dat nog f 7,50.

Die aangifte is het begin van de overheidsbemoeienissen.

Het begint al met de bezoeken aan de consultatiebureaus, de verplichte inentingen, en al na enkele jaren moet men naar school.

Voor nog maar enkele generaties terug was onderwijs niet verplicht, en was een taak van de ouders, die vaak zelf ongeletterd waren, en een taak vaak van de kerken.

Het stelde dan ook niet veel voor, en de onderwijzer had er vaak meerdere baantjes erbij om het hoofd boven water te houden, vaak koster en of organist, vaak ook wat vee en een stukje grond voor het verbouwen van groente.

In de zomermaanden had hij daar vaak ook genoeg tijd voor, kinderen werden thuis gehouden om te helpen bij de oogst, zeker op het platteland.

Pas in 1901 bij de invoering van de leerplichtwet kwam daar verandering in, eerst voor de leeftijdscategorie tussen 6-12 jaar, maar allengs opgerekt tussen 5-16 jaar en voor  jongeren zonder noemenswaardig startbewijs zelfs tot hun 18e jaar.

De vrijheid voor ouders om hun kinderen zelf onderwijs te geven, is er nog steeds, maar daarvoor moet men vrijstelling verkregen hebben, en dat is niet eenvoudig, men staat dan onder staatstoezicht en men wil de kwaliteit verscherpen.  Ook de keuze van de school is niet meer zo vanzelfsprekend, kon men eerder een school uitzoeken en zich aanmelden, ook al was dat in een andere wijk, nu wordt men geacht in sommige gemeenten de school te bezoeken in de eigen wijk en krijgt men die aangewezen door een zogenaamd plaatsingsbeleid. Een school van Katholieke, Christelijke of Algemene signatuur mag men nog zelf uitzoeken, mits men tot de school toegelaten wordt na aanmelding.

 

Huwelijk en gezin

Gaan kinderen naar school, dan gaan wij er in de meeste gevallen vanuit, dat de ouders gehuwd zijn. Maar ongewenste  geboorten komen uiteraard ook voor, en men hoeft dan beslist niet gehuwd te zijn. Wel van belang is het dan om voor het zogenaamde boterbriefje voor gehuwden, er een samenwoning contract door een notaris te laten opstellen, om problemen te voorkomen bij eventuele gebeurtenissen in de toekomst.

Huwelijken mogen gesloten worden vanaf 1985 voor personen van beiderlei kunne vanaf 18 jaar, uitzonderingen zijn mogelijk bij zwangerschappen, maar dan moet dispensatie verkregen worden door tussenkomst van de minister van justitie, voor 16 en 17 jarigen. Huwelijken tussen bloedverwanten is ook mogelijk, maar enkel tussen ooms/tantes met neef/nicht derde graad, of tussen neef en nicht vierde graad, maar aan die mogelijkheid wordt getornd, om de zogenaamde importbruiden te ontmoedigen.

Overigens was er tot in de 18e eeuw geen enkel probleem als volgens oud Hollands recht, 12 jarige meisjes in het huwelijk wilden treden, voor jongens gold de leeftijd van 14 jaar, na de invoering in de Franse tijd van de zogenaamde Code Civil werd het wat strenger, meisjes vanaf hun 15e  jaar en jongens vanaf hun 18e jaar. Vanaf 1838 werd de huwelijksleeftijd voor meisjes opgehoogd tot 16 jaar.

Momenteel is het zelfs mogelijk dat jongens met jongens, en meisjes met meisjes kunnen trouwen, al hoewel dat uit oogpunt van godsdienstige overweging, niet overal geaccepteerd is.

In landen met een Islamitische invloed is die acceptatie zelfs nog ver te zoeken, of zelfs verboden door de doodstraf door middel van o.a. steniging. Maar ook in het puriteinse Amerika, veroordeeld men met hun hand op hun hart homoseksualiteit, terwijl datzelfde Amerika de grootste porno-industrie bezit, hoe hypocriet wil men zijn.

Verplichte Verzekeringen

En verzekeringen, daarin is men redelijk vrij, alhoewel, een standaard ziektekostenverzekering is verplicht voor iedere Nederlander die woont en of werkt in Nederland. Ook voor Nederlanders die onder de Nederlandse belastingdienst vallen en woonachtig zijn in het buitenland.

Deze verzekering dekt de kosten van de huisarts, apotheker en het ziekenhuis. Maar men betaald ook voor hen die niet betalen om welke redenen dan ook,  maar men betaald ook voor hen die nodeloos om elk wisse wasje naar de arts rennen, en ook voor notoire drugsgebruikers en drinkebroers, solidariteit noemt men dat. En er gaan stemmen op, om dure medicijnen voor ernstige zieken af te schaffen, omdat er maar weinig mensen gebruik van maken, je zult die ziekte maar hebben.

Maar een basispakket zou beter afgestemd moeten worden op de individualist, alsmede de premie.

Als men bijvoorbeeld een verplichte brandverzekering zou moeten afsluiten, en men mee moest betalen voor iemand die zijn huis in de brand zou steken, zou men dat niet pikken.

Al in 1941 werd een stap gezet richting verplichte ziektekosten verzekering, en wel door de toenmalige Duitse bezetter met het zogenaamde ziekenfondsbesluit, dat betekende dat iedere werknemer verplicht onder de Ziektewet vielen en opgenomen werden in het ziekenfonds.

Ook de deelnemers met gemotoriseerd vervoer zijn verplicht verzekerd, maar daar heeft men wel de keuze uit verschillende verzekeringen en verschillende premies.

Accijnsinkomsten

De auto overigens is een van de melkkoeien van de overheid. Al in 1947 werd er belasting geheven op de brandstof voor auto’s, en in 1948 een speciaal tarief voor de duurdere auto’s, weliswaar tijdelijk, maar in 1961 werd die Belasting op Personenauto’s en motorvoertuigen permanent. Gaat men tegenwoordig tanken, dan is ca. 1/2 belasting en accijns wat benzine betreft, en 1/3  voor diesel.

Bestond er in 1964 bijvoorbeeld in heel Amsterdam nog geen parkeermeter, maar heden maakt het parkeergeld ongeveer ¼ van de inkomsten van de gemeentelijke heffingen van Amsterdam, en schrijft men ca. 460.000 parkeerboetes uit alleen al in Amsterdam.

Accijnsheffingen, niet alleen op autobrandstoffen, ook alcoholische dranken hebben er mee te maken. Al in 1881 kreeg Nederland te maken met de beteugeling van alcoholmisbruik. Voordien bestond er geen enkele beperking voor het nuttigen van alcohol. Vergunningen waren er nog niet, en men kon vrijwel op elke straathoek wel ergens iets sterks verkrijgen. Openbare dronkenschap was eigenlijk heel gewoon. Na 1881 werd het toch wat aangescherpt, en dat gebeurt met de regelmaat van de klok, zelfs in 2008 werden nog maatregelen genomen om reclame voor alcoholische dranken te beperken op radio en TV, enkel tussen 21.00 en 06.00 uur werd het toegestaan. Maar als grootwinkelbedrijven alcohol mogen verkopen tot soms wel 21.00 uur wanneer de winkel dichtgaat, en 18 jarigen daar drank kopen voor minderjarigen, en er drankcaravans en schuren overal als paddenstoelen uit de grond schieten onder het mom van besloten verenigingen, zal drankmisbruik niet te stoppen zijn. En wil de overheid alcoholconsumptie wel aan banden leggen, de accijnsinkomsten zijn niet te versmaden. Dat blijkt wel als men ziet dat net over de grens in Duitsland men voor dezelfde dranken iets meer dan de helft betaald dan in Nederland.

En nu zijn maatregelen in de maak om alcohol onder 21 jaar niet meer gekocht kan worden.

Voor het gebruik van tabak is het nog erger gesteld. Vroeger mocht alles, maar sinds de invoering van de Tabakswet in 1990 die telkens weer werd aangescherpt, is het enkel nog toegestaan om in de eigen huiselijke kring te roken, alhoewel dat vrijwel onmogelijk wordt gemaakt als een der huisgenoten tegen is, en buiten op straat, en daar tornt men ook al aan. Afgezien van de wet, is het roken ook vrijwel onmogelijk door de accijns die geheven wordt, meer dan de helft van wat rookwaren kosten gaat naar de fiscus, terwijl men in 1921 nog nooit had gehoord van Tabaksaccijns.

Dit met dank aan de godsdienstige partijen in de toenmalige 2e kamer, zij waren voor beteugeling, en omdat een aantal van de liberale en socialistische Kamerleden die tegen waren toen ontbraken bij de stemming, kwam die omstreden wet erdoor.

Drugs en verdovende middelen.

Als er ergens misdaad en geld te verenigen zijn, dan is dat de handel in drugs. Omzetten waar wij geen weet van hebben, evenals het aantal moorden die zo af en toe tot ons doordringen van liquidaties vanuit o.a. Mexico en zuid Amerika, waar drugskartels elkaar op leven en dood bestrijden, en waar ook vaak onschuldigen bij bosjes het leven laten. En nog niet gesproken van de gebruikers, waarvan er ook ettelijke het niet overleven op den duur.

Het lijkt onmogelijk, en velen zullen het niet geloven, maar begin 1900 ging een bedrijf in Amsterdam er prat op de grootste producent ter wereld te zijn van cocaine, terwijl in Bussum en Meppel ook cocaine bereid werd, volkomen legaal. Officieel voor medische doeleinden, maar iedereen die er wat moeite voor wilde doen, kon aan dat genotmiddel komen, en niemand had daar moeite mee. Pas in 1919 kwam er de Opiumwet, die het verbood om zonder vergunning opium, opiumderivaten en of cocaine ver produceren of te verhandelen. De producenten van toen hadden daar niet veel hinder van, vergunningen werden gemakkelijk verstrekt, en straffen waren niet hoog, maximaal 3 maand gevangenisstraf.

De wet was ook niet overal bekend, zelfs niet bij sommige politieagenten, zo kon het gebeuren dat  in 1926 in Rotterdam door de politie een aangifte opgenomen werd van een hevig verontwaardigde inwoner van Brabant, die zich beklaagde dat hij niet 1 kilo cocaine had gekocht en verkregen in het Rotterdamse Katendrecht, maar 650 gram novocaine, een verdovingsmiddel veelal gebruikt door tandartsen in die tijd voor f 243,75

Anno 2012 is bestrijding en opsporing een van de kerntaken van de politie, en het is nog maar een tiental jaren terug dat de overheid zijn gedoogbeleid t.a.v. hasj en marihuana goedkeurde. Peppillen, XTC en andere geestverruimende middelen, komen nog steeds ons land binnen, en mogelijk is Amsterdam nog wel steeds de grootste fabrikant in deze, alleen is het verdomde moeilijk te traceren waar het productieproces plaatsvind.

Was Nederland tolerant in deze, de ons omringende landen zoals Duitsland, Belgie en Frankrijk waren dat niet, vandaar ook dat vele inwoners uit die landen naar Nederland kwamen om hun stickie wiet hier te kopen in de coffeeshops met alle overlast van dien.  Momenteel experimenteert  men met een pasjessysteem om de verkoop te reguleren zonder overlast.

Vrijheid van vereniging.

Normaal gesproken is men vrij om lid te worden van een vereniging, maar mag een vereniging aanmeldingen ook in vrijheid weigeren.

Het is het gelijkheidsbeginsel die aan die vrijheid ten grondslag ligt, maar is dat een juist beginsel.

Het gelijkheidsbeginsel is niet bedoeld, om het onderling verkeer tussen mensen te bevorderen of te garanderen, maar bedoeld dat mensen door de overheid gelijk worden behandeld.

Dat de Hoge Raad in 2010 de Staatkundig Gereformeerde Partij gelast om ook vrouwen toe te laten tot die politieke partij, is dan ook niet juist. Natuurlijk druist het tegen vrijwel iedereen met een gevoel voor gerechtigheid, maar men hoeft geen lid te worden van een club waar men het niet mee eens is, enkel om gelijk te hebben of te krijgen.  Het is aan de vrijheid van ook politieke partijen en andere verenigingen om zich naar eigen inzichten te organiseren.

Men kan ook geen lid worden van de PVV, en toch heeft die partij een grote aanhang.

Er is binnen de PVV maar 1 leider en 1 lid, en die bepaald wat al die Kamerleden en sympathisanten moeten doen en laten. Zo een vereniging, waarin bestuursleden niet aanwezig zijn, en waar men dus geen beleid maakt maar enkel volgt, kan uitgroeien tot een vereniging waarbij men de leider het naar de zin gaat maken, om toch op die manier enige invloed te verkrijgen, en dat kan tot vervelende uitwassen en excessen leiden.

Ook dat is een vorm van democratie, en dan blijkt maar weer dat democratie ook niet de ideale manier van leven is, welke wel ?.

Als rechters zich gaan bemoeien met lidmaatschappen van verenigingen, dan kunnen mannen ook lid worden van de Bond van plattelandsvrouwen, of niet gelovigen meedoen met het ontvangen van sacramenten in bijv. de katholieke kerk. Ook zou men dan lid kunnen worden van bijv. een Rotary, zonder daarvoor gevraagd en geballoteerd te worden.

Belastingen.

Voor de meesten een soort van scheldwoord, maar zonder die belastingheffing geen Nederland zoals wij die nu kennen.

Belastingen of accijns, het is al zo oud als de weg naar Rome, enkel de benaming is gewijzigd, evenals de hoogte. In vroeger tijden betaalden de boeren al tienden, 10 % van hun oogstopbrengst aan hun landsheer, betaalde men tol voor het gebruik van wegen, voor het houden van bijen, voor het gebruik van schoorstenen vuurstedengeld genaamd, hoofdgeld een persoonlijke belasting voor die het betalen konden, voor zout een kostbaar product in vroeger tijden, en voor al dan niet meer.

Kortom in alle eeuwen niets nieuws.

Heden ten dage betaald men mokkend en wel inkomstenbelasting, soms zelfs meer dan 50 %, en iedereen die minder betaald is het daarmee eens, enkel hun eigen aandeel van betaling is te hoog.

BTW is zo’n heffing, momenteel denkt men zelfs na over een verhoging van die BTW om de tekorten weg te werken van de overheid. Zo denkt men over allerlei ingrepen om die tekorten weg te werken, en dat kan alleen maar gaan over de rug van alleman, de een wat meer dan de ander. Maar diegenen die iets in de melk te brokkelen hebben zorgen ervoor dat hun inkomen gestand blijft. Bonussen al dan niet verdiend, toelagen, ontslagvergoedingen zelfs bij het niet functioneren, wachtgeldregelingen die soms jaren doorlopen, en de gewone man die op straat komt, zelfs na 20-30 of 40 jaar trouwe dienst krijgt soms nog geen houtje om op te bijten.

Het was de Liberale minister Nicolaas Pierson die de inkomstenbelasting introduceerde, en er alles aan deed om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daarvoor waren het de accijnzen die voor arm en rijk gelijk waren, en daar wilde hij een eerlijke verdeling tegenover stellen. Die accijnzen werden overigens meest geheven op de eerste levensbehoeften zoals zout, suiker, zeep etc.

Bij die inkomstenbelasting diende het bezit en daardoor het onderhoud van die woning, waardevermindering en de kosten van de hypotheek, ook mee te tellen in de opgaaf van het inkomen. Die kosten mochten deels in mindering gebracht worden op de inkomsten.

Pierson is dus de uitvinder van de hypotheekrenteaftrek al meer dan honderd jaar.

Politici willen evenals dat Brussel dat wil, die hypotheekrenteaftrek afschaffen, of minstens een deel daarvan, als zijnde de rem op en de stagnatie op de woningmarkt. Maar is het niet een ondergraving van het fundament van ons stelsel van de inkomstenbelasting. Zou het niet beter zijn om hypotheken niet hoger toe te laten dan de waarde van de woning, en zou het niet eerlijker zijn, om de sociale woningen ten diensten te stellen aan diegenen waarvoor die woningen oorspronkelijk gebouwd zijn, en verplichten de bewoners te verhuizen als hun inkomen hen daartoe in staat stelt, of anders de huren te verhogen. In ons computertijdperk, waarin alles en iedereen zijn privacy zo ongeveer verloren is moet men toch tot deze maatregelen in staat zijn. De belastingdienst is in staat tot veel, zelfs om de aangifte voor je in te vullen, dan moet zoiets een koud kunstje zijn.

Het leven na een werkzame periode.

Een verdiende periode van vrijheid na een leven van werken op je 65e. Was het de generatie, die vlak na de 2e wereldoorlog aan het werk moest of ging, vaak al op jonge leeftijd direct na de lagere school.

Een generatie die het land weer heeft helpen opbouwen. Beginnend op soms al 12-13 jarige leeftijd tot de 65 jarige leeftijd, soms dus meer dan 50 jaar werken. Maar de overheid stelde in 1957 de Algemene Ouderdomswet de AOW in, en bepaalde dat iedereen tot aan zijn 65 verplicht premie moest afdragen. In 1957 kregen diegenen die de leeftijd van 65 hadden bereikt, ook die AOW zonder dat zij daarvoor in het verleden premie betaald hadden.

In de volksmond werd dat trekken van Drees genoemd, naar de ontwerper van de AOW.

En als je goed geboerd had en je wilde voor je 65 stoppen omdat het je gelukt was zonder inkomen door arbeid verder te kunnen leven, was je nog verplicht premie af te dragen.

En in het kader van bezuinigingen zal die leeftijd eerdaags tot 67 worden opgetrokken.

Per jaar bouwt men 2.5 % op van de AOW die men op je 65 ontvangt, na 40 jaar heb je dus 100 % opgebouwd. Maar werk je noodgedwongen meer dan 40 jaar dan krijg je ondanks de meer betaalde premie niets meer aan uitkering.

Dat men de leeftijdsgrens in barre economische tijden iets wil oprekken, is niet helemaal ten onrechte. Begon men vroeger al op soms jonge leeftijd met werken, nu begint men steeds later met werken, eerst studeert men grotendeels op kosten van de staat, en na een sabbatical jaar na de studie begint men te werken op vaak een salarisniveau waar de meeste ouderen nog niet mee eindigen.

Maar men is in verschillende bedrijfstakken ook nog verplicht om premie af te dragen aan een pensioenfonds. Die premie, liegt er niet om, en zelf heb je geen enkele invloed wat de bedrijfstak met die gelden doet, en hoe die beheerd worden. De meeste van die pensioenfondsen zijn gaan beleggen in aandelen, en dat ging ze aanvankelijk voor de wind, maar in 2002 en 2008 en ook nu nog hebben ze daarmee miljarden verloren. En de premiebetalers kunnen en konden enkel maar toekijken, en moeten daarvoor straks na hun pensionering bloeden, want minder in kas is minder uitbetalen, en van een indexering en daarmee gelijke tred houden met de inflatie, daarvan is al jaren geen sprake meer van, integendeel, gesproken wordt er al van een verlaging van de uitkering. Terwijl de beheerders van onze gelden beloont worden met bonussen en salarissen waarvan de meesten van ons nog zelfs nooit gedroomd hebben.

Vrijheid na de dood.

Dat had je gedacht, want zelfs na de dood laat men je nog niet met rust.

In 1956 stelde de overheid de Successiewet in werking, die faciliteerde de belasting op de nalatenschap, in de volksmond  de sterftaks genoemd.

Dat is belasting heffen op gelden waarop al meerdere keren belasting is geheven, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting etc.

En heeft men wat overgehouden, dan moet er wederom belasting betaald worden, voor kleinkinderen loopt dat op tot 36 % en voor broers en zussen zelfs tot 40 %.

En sluit je de ogen, dan was men zelf verantwoordelijk of men organen beschikbaar stelde voor andere mensen in vaak levensbedreigende omstandigheden, maar in 2008 was er een voorstel in de 2e kamer, die min of meer automatisch de organen van overledenen beschikbaar stelde, tenzij men voordien uitdrukkelijk bezwaar had gemaakt tegen het beschikbaar stellen. Dit voorstel haalde het niet, maar zal ongetwijfeld eens terugkomen. Maar stel je eens voor, dat je zelf of je directe naaste omgeving in een levensbedreigende situatie zit, en wacht op een beschikbaar orgaan, denk je dan nog zo.

En dan de begrafenis en of crematie, en de kosten die zo’n gebeurtenis noodzakelijk met zich meebrengen. Men kan zich ervoor verzekeren, en velen doen dat ook. Maar toch ondanks dat men er mogelijk zelfs 50 jaar of meer voor betaald heeft, men moet altijd bijbetalen. De kosten zijn de pan uitgerezen, het is de laatste melkkoe die men kan benutten.

Men heeft de vrijheid van begraven of crematie, maar beiden zijn kostbaar, men heeft een begrafenisondernemer nodig, men mag het niet zelf doen, men heeft de keus tussen een dure of goedkope kist, men kan bij crematie kiezen voor verstrooiing of bijzetting. Komt men op een begraafplaats te liggen, dan zijn dat kostbare stukjes grond. Prijzen van 1.000- ‚ 1.500 zijn geen uitzondering, en dat voor 2 mtr. En nog niet eens in eigendom, want na een periode van tussen 10-20 jaar, en men wil die erfpacht verlengen kost het nog eens zo’n zelfde bedrag als het in de tussentijd al niet verhoogd is. Het zijn de duurste meters die men in zijn leven tegenkomt. Ook op de kerkhoven van de meestal Katholieke kerk zijn die prijzen net zo hoog, onderlinge afspraken maakt de concurrentie overbodig, mag men overigens zo’n plaatselijk kartel vormen, of is dat in strijd met de wet?.

Een beetje begrafenis of crematie kost al snel tussen de 6.000 en 8.000, en dan hoeft men echt geen buitensporige dingen te doen.

Maar komt men onverhoopt te overlijden, en men heeft niet de middelen om de kosten te dragen, en de nabestaanden zijn ook niet van plan die kosten op zich te nemen, dan betaald de desbetreffende gemeente die kosten.

Die zijn daar niet blij mee, de gemeente Nijmegen bijvoorbeeld, heeft per jaar tussen de 40-50 van die ter aarde bestellingen, en de kosten daarvan betalen uiteindelijk de inwoners van Nijmegen. Overigens vallen die kosten mee, want gemeenten maken afspraken over de kosten met betreffende instanties, en een gemeentelijke begraafplaats rekent nu eenmaal aan de eigen gemeente niet van die hoge prijzen zoals aan particulieren.

Gemiddeld kost zo’n begrafenis nog niet de helft van wat anderen moeten betalen.

En legt men beslag op geld en goederen als men die bezit om daaruit zoveel als mogelijk terecht de onkosten te kunnen verhalen. Maar die veilingen brengen maar een schijntje op van de werkelijke waarde, en nabestaanden als die er zijn, worden nimmer geinformeerd, die hebben immers afstand gedaan van hun erfdeel, maar hebben ook geen weet van wanneer zo’n veiling plaatsvind, om eventueel familiestukken terug te kopen.

Amerikaanse Vrijheden

En dan Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, het land van de ultieme vrijheid in de gedachten van velen, en waar het woord vrijheid met hoofdletters geschreven wordt, maar is dat in werkelijk ook zo?.

Amerika ook wat zich het rijkste land ter wereld noemt, maar waar de drukpersen het drukken van bankbiljetten nauwelijks aankan.

Georg Washington de eerste president van Amerika, zei het al, Vrijheid die wortel schiet is als een snelgroeiende plant. Het waren profetische woorden en nog steeds gelden de Verenigde Staten van Amerika  in de gehele wereld als een baken van hoop voor eenieder die zich verdrukt, vervolgd of anderszins beknot voelt. Maar die vrijheidsboom is aardig gesnoeid in de loop der tijden.

Geen land ter wereld waar de overheid zich door middel van wetten zo nauwkeurig voorschrijft hoe de vrijheid te interpreteren, soms bij het absurde af.

Niet alleen de centrale overheid, maar ook in kleinere staten, kiesdistricten, gemeentes, woonwijken tot in appartementsgebouwen toe schrijft men zijn inwoners de wet voor, soms tot in het absurde toe.

Het land waar meer wapens in  omloop zijn, dan er mensen wonen.

Het land waar sommige boeren hun koeien voorzien van de tekst koe, omdat zij bang zijn dat het tijdens de jacht voor groot wild wordt aangezien.

Het land waar sommige idioten geweren bezitten en in een vlaag van verstandsverbijstering in het wilde weg om zich heen schieten zodat toevallige passanten worden doodgeschoten of ernstig verwond. Of iemand die bij een premiere van een film over Batman zich als dusdanig gedraagt, en daarbij 12 personen worden doodgeschoten en ca 50 personen worden gewond.

Het land waar geen president het aandurft om het wapenbezit aan te pakken, omdat de wapenlobby dusdanig machtig is, dat herverkiezing dan vrijwel onmogelijk is.

Het is de vrijheid van iedere Amerikaan om een wapen te mogen dragen, maar draagt die vrijheid ook bij aan iedere Amerikaan die of een bioscoop bezoekt, of scholier die naar school gaat, of is men genoodzaakt steeds achterom te kijken wie er in de buurt loopt, en mogelijk een wapen wil gebruiken.

Datzelfde is van toepassing als men Israel zou aanpakken om zijn politiek van bezetting van Palestina, want ook de Joodse lobby is machtig en rijk.

Prostitutie is in het gehele land verboden, enkel een klein aantal kiesdistricten in het westen staat dit toe, daar heeft het puriteinse vingertje nooit veel invloed gehad.

In Las Vegas is betaalde seks enkel toegestaan in enkele strikt gereguleerde bordelen, strippers die een lapdance doen, mogen niet aangeraakt worden, escortbureaus zijn bedoelt om eenzame personen te koppelen voor een goed gesprek onder het genot van al dan geen drankje.

Terwijl de pornografische industrie in Amerika groter is dan waar ook ter wereld, hoe naief wil en kan men zijn.

Gokken

Gokken is aan banden gelegd, de meeste Amerikaanse staten laten casino’s niet toe, tenzij die gevestigd zijn in indiaanse reservaten. Internet gokken is nog meer aan banden gelegd, transacties voor gamingssites zijn verboden, daardoor is het bijna onmogelijk om online een gokje te wagen.

Maar overal in de wereld staat gokken synoniem met Las Vegas in de staat Nevada in Amerika.

Euthanasie is illegaal in Amerika, behalve in de staten Washington, Oregon en Montana, waar overigens niet de arts de dosis toebrengt, maar de patient het zelf moet doen.

Abortus is overigens wel toegestaan, tot nu toe tenminste. Het is niet ondenkbaar dat de conservatieve meerderheid de abortus die tot de 24 week is toegestaan, terugdraait. Activisten overigens maken het ondergaan van een abortus zo onaangenaam mogelijk, alsof het ondergaan van een abortus aangenaam kan zijn. Menige kliniek wordt permanent door activisten met spandoeken belaagd, brandstichting is niet uitgesloten, en in 2009 werd de abortusarts Georg Tiller door een activist nota bene in een kerk in Kansas neergeschoten.

Alcoholgebruik

Alcoholgebruik is in Amerika sinds de drooglegging nog steeds een heikel punt. Ook al is die drooglegging alweer meer dan 80 jaar geleden opgeheven.

Er is nog steeds een landelijk verbod op het drinken voor jongeren onder 21 jaar.

Drinken op straat is nog steeds verboden, behalve bij speciale gelegenheden zoals  het carnavalsfeest Mardi Gras in New Orleans, waarbij het niet ongebruikelijk is, dat vrouwen jong en oud hun boezems ontbloten al dan niet met drank op of minstens in de hand. Zij verkrijgen daarvoor van omstanders een kralensnoer. Velen hoeven hun borst niet meer te ontbloten, kralen ontnemen het zicht. Of op de boardwalk van Coney Island in New York.

Honderden kiesdistricten met name in het zuiden, zijn nog steeds helemaal drooggelegd.

Drugs.

Drugsgebruik is al helemaal uit den boze, er staan zeer strenge straffen op het gebruik en het in bezit hebben van zowel soft of harddrugs. De beruchte Rockefeller Drugs Laws in de staat New York zijn bijna de strengste in Amerika. Het in bezit hebben van 4 ounce ongeveer 113 gram, levert minstens 15 jaar gevangenisstraf op, in Michigan zijn de straffen nog hoger, 650 gram harddrugs zijn goed voor levenslang.

Enkel medicinale drugs zijn legaal, maar dan enkel in 16 staten. In Californie wilde men wiet legaliseren, maar die wet werd op het nippertje net niet aangenomen.

Mede door de strenge drugswetten, zijn de gevangenissen overvol. Geen land ter wereld waar het aantal gevangenen per hoofd van de bevolking zo hoog is. Meer dan 1 % van de volwassen Amerikanen zit achter slot en grendel.

Dat de Amerikaanse overheid de gevangenissen heeft geprivatiseerd, maakt dat het een lucratieve sector is geworden, andermans onvrijheid is big business.

Als men dan ook nog bedenkt dat binnen het gevangenisindustrieel complex er ook nog  een invloedrijke lobby is voor de invoering van minimum straffen, waar de rechters geen invloed op hebben, dan is de vrijheid hier zeker aan banden gelegd en opgeofferd aan verdiensten.

De Amerikaanse overheid betaald   10.000den dollars per jaar om 1 gevangene te huisvesten in vaak overvolle en onder onmenselijke omstandigheden. Van die War on Drugs zijn de Afro-Amerikanen het meest de dupe, meer dan de helft van de 2 miljoen gevangenen is zwart.

Gevangenen zijn vele rechten ontnomen, stemmen mogen zij bijvoorbeeld alleen in de staten Maine of Vermont, en in de staat Virginia zijn ze ook als ze in vrijheid zijn gesteld, levenslang hun stemrecht kwijt. In andere staten verkrijgen zij hun stemrecht wel terug, maar enkel als ze hun proeftijd goed doorkomen. Dat kan bij presidentsverkiezingen van doorslaggevende betekenis zijn, zoals bij de verkiezing van Georg W.Busch in 2000. Doordat de in meerderheid zwarte en Democratische gezinde ex gevangenen in Florida niet mochten stemmen, kwam de overwinning in die staat nipt in handen van Georg W.Busch en daarmee won hij de verkiezing tot president van Amerika.

En hoewel Amerika in de gehele wereld een pleitbezorger is van mensenrechten, word in verschillende eigen staten nog steeds de doodstraf toegepast, over vrijheid gesproken. Sterker nog in de strijd tegen het terrorisme worden de conventies van Geneve wel heel erg ver opgerekt in Amerika, en staat men zelfs toe om niet alleen buitenlandse verdachten te martelen Guantanamo  Bay, maar ook de Amerikanen zelf. En in diezelfde strijd, waar het Internationale Strafhof in Den Haag een grote rol speelt, is datzelfde hof door Amerika niet erkend, en kan men zelfs Amerikanen die voor dat hof vanwege oorlogsmishandeling terecht zouden moeten staan mogelijk zelfs met geweld daar weghalen. Alsof Amerikanen geen misdadigers kunnen zijn, of onder en boven de wet mogen wonen.

 

Stemrecht.

Het meest bejubelde recht van elke rechtgeaarde Amerikaan op de vrijheid, is het stemrecht. Maar is dat stemrecht wel zo vrij. Het is een ingewikkeld proces van stemmannen per staat bij voorverkiezingen voor de nominatie tot presidentskandidaat. Ruim voor de feitelijke verkiezingen tot president, komt het bestuurlijke apparaat al tot stilstand, worden wetten niet doorgevoerd, bang om stemmen te verliezen. Wordt er met modder gegooid naar elkaar op een wijze die mensonwaardig is, is er een verspilling van verkiezingsgelden die zijn weerga niet kent. Democraat of Republikein, veel andere keus is er niet, weliswaar zijn onafhankelijke kandidaten toegestaan, maar hun kansen zijn erg gering, eerlijk gezegd maken zij geen enkele kans ook al omdat hun de financiële middelen vaak ontbreken.

En is men eenmaal gekozen, dan is het moeilijker om een wet in te trekken dan om er een door te voeren. Onzinnige bepalingen zoals de miljardensubsidie voor katoentelers uit de jaren dertig van de vorige eeuw, en bedoeld om de keuterboertjes door economische slechte tijden te helpen, maar die heden ten dage nog steeds worden toegekend, terwijl de katoenindustrie zonder subsidie uitstekend rendabel is.

Gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is door president Obama weliswaar hervormt, maar dat wil niet zeggen dat alle Amerikanen gezondheidszorg krijgen. Onderverzekerd, of gebonden aan de zogenaamde Healts Maintenance Organisations (HMO), die bepalen bij welke artsen de patiënt zijn zorg mag betrekken, dat betekend dat men vaak opgescheept zit met minder goede artsen, die doen wat hun opgedragen is door HMO om van een gestage stroom patienten verzekerd te zijn. Daarnaast zijn medicijnen erg duur, maar mogen niet van de buurlanden betrokken worden zoals Canada of Mexico waar ze stukken goedkoper zijn en van hetzelfde merk.

Roken is in Amerika in openbare gebouwen  en op alle werkplekken verboden. In New York mag men zelfs niet meer roken in openbare ruimtes zoals parken, stranden en voetgangersgebieden. Ook thuis roken in appartementsgebouwen staat onder druk, en zal mogelijk binnen afzienbare tijd verboden worden omdat geen garantie gegeven kan worden dat de schadelijke rook kan doordringen tot andere appartementen.

 

Onderwijs

In de grote steden is de kwaliteit van het openbaar onderwijs vaak bedroevend laag, en wil men beter onderwijs dan kan men terecht op particuliere scholen, maar die kosten al snel zo’n $ 25.000 per kind, en dat is voor weinigen weggelegd. Universiteiten kunnen de vraag naar aanmeldingen ook nauwelijks aan, ondanks dat een studieplaats soms meer is dan $ 50.000 p/jaar kost.

Vrije tijd en werk

Als men al niet werkeloos is, dan heeft de gemiddelde Amerikaan weinig vrije tijd. Een gemiddelde werkweek bedraagt 42 uur, heeft hij 2 weken vakantie, 9 dagen vrij voor nationale feestdagen en mag zich niet meer dan 2 dagen ziek melden. Heeft men de pech voor het minimumloon te moeten werken, dan is hij of zij genoodzaakt om er een 2e baan bij te nemen, omdat het minimumloon van ca. $ 5,-  te weinig betaald om een huis en gezin te onderhouden. Hij zal dan op de avonden en weekenden ook moeten werken.

Miljoenen Amerikanen hebben een huis met een veel te hoge hypotheek. Ca 30 % heeft meer hypotheek dan hun huis waard is. Voor sommigen zit er niets anders op, dan het huis leeg te halen en met de noorderzon te vertrekken alles achterlatend, in de hoop niet gevonden te worden. Een sociaal netwerk met de daarbij gaande uitkering, stopt na 1 jaar werkloosheid, en dan is men aangewezen op voedselbonnen. Vele Amerikanen wonen dan ook permanent in de zogenaamde mobilhomes. Maar ook de oorlogsveteranen, zij die hun leven riskeerden in oorlogsgebieden over de gehele wereld, en vaak als invalide of zwaar getraumatiseerd terugkwamen, ook zij leven op de rand of onder de armoedegrens, dat is hun dank voor hun inzet.

En mocht men de pech hebben om in een rechtszaak verwikkelt te raken, dan kan men maar zo gigantische bedragen moeten betalen, tegen het absurdische toe, als men verliest.

Privacy

Privacy is een groot goed, maar in Amerika gelden andere wetten, de antiterroristenwetgeving, de Patriot Act verplicht iedereen gegevens ter beschikking te stellen als de overheid daarom vraagt, bibliotheken moeten leesgewoonten doorgeven van hun lezers, bankgegevens worden nagetrokken van reizigers die Amerika in willen, paspoorten in andere landen moeten aan Amerikaanse normen voldoen, anders komt men Amerika niet in, vingerafdrukken etc. etc.

Verdachten, waarvan de schuld nog bewezen moet worden mag men met naam, toenaam en foto publiceren, terroristenverdachten opgesloten zonder proces op Cuba in Guantanamo Bay, terwijl de gewone Amerikaan niet vrij is om naar Cuba te reizen.

Huwelijken tussen blank en zwart, zijn o.a. pas toegestaan sinds 1998 in South Carolina, en sinds 2000 in Alabama. Maar nog steeds is ca. 40 % in Alabama tegen zo’n huwelijk.

Homoseksualiteit is in Amerika officieel geen taboe meer, maar nog maar kort mogen soldaten openlijk uitkomen voor hun geaardheid.  En het homohuwelijk is maar in enkele staten toegestaan, maar heeft geen federale rechtsgeldigheid, en het ziet er niet naar uit dat het binnen afzienbare tijd wel krijgt.

Amerika in absurditeiten.

Alabama

Het is de kiezer niet toegestaan om langer dan 5 minuten in een stemhokje  te verblijven.

Het is verboden op zondag domino te spelen

Het is verboden een snor te dragen die in de kerk de lachlust op zou kunnen wekken

Op het leggen van zout op een spoorlijn staat de doodsstraf

Een man mag zijn vrouw niet slaan met een stok die dikker is dan de diameter van zijn duim

Alaska

In Fairbanks is het verboden elanden drank te voeren

Beren schieten is toegestaan, maar het wakker maken van een beer voor een foto is verboden

In Tuscumbia is het verboden dat meer dan acht konijnen in een huizenblok wonen

Arizona

In Tucson is het voor vrouwen verboden een broek te dragen

In Globe is het verboden op straat te kaarten met een Indiaan

In Glendale is het verboden met je auto achteruit te rijden

In Nogales is het dragen van bretels verboden

In de staat Arizona is het verboden op kamelen te jagen

Arkansas

Een man mag zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan een keer per maand

In Fayetteville is het verboden “enig levend wezen” te doden

In Little Rock flirten op straat met iemand van het andere geslacht kan beiden een maand cel opleveren

Het is verboden koeien op de openbare weg te blinddoeken

California

In Californie is het verboden om dichter dan 350 meter van de snelweg opgevulde artikelen te verkopen die vrouwenborsten uitbeelden ook wel tietenkussens genaamd.

Het is verboden vanuit je auto op wild te schieten, behalve op walvissen

Als je in Pacific Grove een vlinder molesteert riskeer je een boete van 500 dollar

In Pasadena is het voor een secretaresse verboden samen met haar baas alleen in een kamer te zijn

In Long Beach is het verboden te vloeken op een minigolfbaan

In San Fransisco is het verboden je auto schoon te maken met oud ondergoed

In Los Angeles is het verboden te huilen in de getuigenbank

Het is verboden met opzet een paard te laten struikelen

Colorado

In Durango is het verboden zich in het openbaar te vertonen in kleding die niet bij je sexe past

In Logan County is het voor een man verboden een slapende vrouw te kussen

In Pueblo is het verboden paardenbloemen te laten groeien binnen de stadsgrenzen

In Boston was het een tijdlang verboden een hond te bezitten die hoger was dan 25 centimeter

Connecticut

Het is verboden gebruikte scheermesjes weg te gooien

In Hartford is het voor mannen verboden hun vrouw te zoenen op zondag

In Hartford is het verboden een hond wat dan ook te leren

Delaware

Het is verboden over water te vliegen, behalve als men voldoende eten en drinken bij zich heeft

Trouwen vanwege een weddenschap is reden tot ontbinding van het huwelijk

In Maines is het verboden broeken te dragen die strak om de heupen zitten

Florida

In Florida mogen gehuwde en ongehuwde koppels in het openbaar niet tongzoenen.

In Miami is het voor mannen verboden een strapless jurk te dragen

Ongetrouwde vrouwen riskeren een gevangenisstraf als ze op zondag een parachutesprong maken

In Sarasota is het verboden te zingen als je een badpak aanhebt

In Miami is het verboden dieren na te doen

Georgia

Alle mannen in deze staat tussen 16 en 50 worden geacht aan de openbare weg te werken

In Columbus is het verboden op je veranda te zitten als je niet netjes gekleed bent

In Quitman is het voor kippen verboden de straat over te steken

Het is verboden een etalagepop om te kleden behalve als het raam bedekt is

Hawaii

Het is verboden alleen gekleed in een zwembroek in het openbaar te verschijnen

Het is verboden een mangoest (een soort civetkat)te houden zonder vergunning

Idaho

Dozen met snoep als romantisch cadeau gegeven dienen minstens 50 pond te wegen

In Pocatella is het dragen van verborgen wapens verboden, behalve als ze duidelijk zichtbaar zijn…

Ook in Pocatello is het voor voetgangers en “motoristen” verboden te fronsen, grimassen te vertonen, bedreigend of somber te kijken, of er depressief uit te zien, omdat dat de reputatie van de stad zou kunnen schaden

In Wallace is het voor mensen verboden in een hondenkennel te slapen

Illinois

In Illinois mag men geen reptielen verkopen zonder de schriftelijke verklaring, het beest niet te kussen.

Mensen die gehandicapt, ziek of misvormd zijn op een manier waardoor ze er walgelijk of afstotelijk uitzien mogen niet in het openbaar verschijnen in Chicago

In Chicago is het ook verboden om in je pyjama te vissen

In Chicago is het bovendien verboden een poedel mee naar de opera te nemen

Volgens de staatswet is het verboden Engels te spreken – de officiele taal van Illinois is “Amerikaans”

In Guernee is het voor vrouwen die meer dan honderd kilo wegen verboden paard te rijden in korte broek

In Joliet is het verboden de naam Joliet verkeerd uit te spreken (het is Dzjooliejet)

In Zion is het verboden honden, katten of andere huisdieren een brandende sigaar aan te bieden

Indiana

In South End is het voor apen verboden te roken

In Gary is het verboden binnen 4 uur, het theater te bezoeken na het eten van

Iowa

Het is verboden een entreeprijs te vragen voor het optreden van een eenarmige pianist

In Fort Madison moeten brandweermannen verplicht een kwartier oefenen voor ze naar een brand rijden

Kansas

Het is voor restaurants verboden kersentaart te verkopen op zondag

Als een man zijn schoonmoeder mishandelt is dat in Wichita geen grond voor echtscheiding

In Lang is het in augustus verboden op een ezel door de hoofdstraat te rijden als de ezel geen strooien hoed draagt

In Natoma is het verboden een mes te gooien naar iemand in een streepjeshemd

In Topeka is het verboden een eekhoorn lastig te vallen

In Lawrence is het verboden bijen te vervoeren in een hoed

Kentucky

Het is voor een vrouw verboden zich in badpak op de snelweg te bevinden, behalve als ze door minstens twee politieagenten begeleid wordt, of als ze lichter is dan 45 kilo of zwaarder dan honderd kilo.

Het is verboden vier keer met dezelfde man te trouwen

Louisiana

In Jeffersonis het verboden varkens te voeren met afval dat niet vers is gekookt.

In Louisiana mag tijdens sportwedstrijden niet gemopperd worden op spelers, al zijn ze slecht.

Brandweerwagens zijn bij wet verplicht bij elk rood stoplicht te stoppen in New Orleans

Als je iemand bijt in New Orleans is dat een simpele overtreding – als je dat doet met een vals gebit is dat een ernstige overtreding

Het is verboden in het openbaar te gorgelen

Maine

In Portland is het mannen verboden vrouwen onder de kin te kietelen met een veren plumeau

Het hoogste bedrag dat wettelijk met gokken kan worden gewonnen is drie dollar

In Rumford is het voor een huurder verboden zijn huisbaas te bijten

In Waterville is het verboden je neus in het openbaar te snuiten

Maryland

In Baltimore is het verboden aanrechten te wassen of te schuren, hoe smerig ze ook worden

In Halethorpe is het verboden langer dan een seconde te zoenen

Het is verboden oesters te mishandelen

Het is verboden Randy Newman’s liedje Short People voor de radio te draaien

In Nottingham zijn de inwoners tussen 1 maart en 20 oktober verplicht hun varkens vrij te laten rondlopen

Massachusets

In Salem is het ook voor getrouwde stellen verboden naakt te slapen in een gehuurde kamer

Het is verboden een sikje te dragen en laten groeien zonder vergunning

In North Andover is het verboden speelgoedgeweren te dragen

Het is verboden te duelleren met waterpistolen

In Boston is het verboden een bad te nemen, behalve op doktersvoorschrift

In Winchester mogen vrouwen niet koorddansen, behalve in de kerk

Michigan

Wie in de staat Michigan het volkslied in het openbaar in een medley verwerkt, of verzuimt om het lied vanaf het begin tot eind te laten horen, riskeert een gevangenisstraf van 90 dagen.

In Flint is het verboden om afzakkende broeken te dragen, die een deel van de onderkleding laten zien op straffe van maximaal 93 dagen.

In Brighton, Michigan is het verboden om je irritant te gedragen.

Volgens een staatswet is het haar van een vrouw eigendom van haar echtgenoot

In Detroit is het verboden in een auto te vrijen, behalve als hij op je eigen grond staat

In Clawson is het voor een boer bij wet toegestaan te slapen bij zijn varkens, koeien, paarden, geiten en kippen

Het is verboden een krokodil vast te binden aan een brandkraan

Minnesota

Vrouwen riskeren een celstraf van dertig dagen als ze zich als Santa Claus verkleden

In Minneapolis riskeer je gevangenisstraf als je dubbel parkeert

Iedere man in Brainerd moet bij wet zijn baard laten staan

Het is verboden stinkdieren te pesten

In International Falls is het voor katten verboden honden een telefoonpaal in te jagen

In het Pine Island-district dient een man zijn hoed af te nemen voor elke koe die hij tegenkomt

Mississippi

Het is nog steeds wettelijk toegestaan je “bediende” te doden

In Truro moet een potentiële echtgenoot zijn mannelijkheid bewijzen door tenminste zes merels of drie kraaien te doden

In Natchez is bierdrinken verboden voor olifanten

In Starr is het verboden de spot te drijven met overheidsgebouwen

Missouri

In Saco is het voor vrouwen verboden hoeden te dragen die kinderen, dieren of verlegen mensen aan het schrikken kunnen maken

In St Louis is het voor een brandweerman die dienst heeft verboden een vrouw te redden die niet volledig gekleed is – een vrouw in nachthemd mag niet gered worden

in Missouri heeft iedereen het “onvervreemdbare recht” dronken te zijn

Montana

Het is strafbaar voor een vrouw de post van haar man te openen

Het is verboden films te laten zien waarin strafbare handelingen gepleegd worden

Het is getrouwde vrouwen verboden om zonder begeleiding op zondag te gaan vissen. Ongetrouwde vrouwen mogen op geen enkele dag alleen vissen.

In Helena is ongebreideld gegiechel verboden bij wet

Nebraska

Het is voor een moeder verboden haar dochter te laten permanenten zonder staatsvergunning

In Waterloo is het voor kappers verboden uien te eten tussen 7.00 uur en 19.00 uur

In Omaha mogen kappers de borsten van hun klanten niet scheren

Als een kind in Omaha een boer laat in een kerk kunnen de ouders gearresteerd worden

Het is voor cafebezitters verboden bier te schenken als ze niet tegelijkertijd een soep klaarmaken

Nevada

In Nevada ia het verboden te vloeken in de nabijheid van een lijk.

Het is verboden met een kameel op de snelweg te rijden

Het is voor een man in Nyala verboden voor meer dan drie mensen bier te kopen

In Eureka is het voor mannen met snorren verboden vrouwen te zoenen

Als je op de straten van Elko wandelt dien je een masker te dragen

New Hampshire

Het is verboden de kleren die je aanhebt te verkopen om een gokschuld te kunnen betalen

Het is verboden je in een hotel onder een valse naam in te schrijven

New Jersey

In Haddon Township is het verboden om zonder toestemming met iemand van het andere geslacht te flirten, laat staan met iemand van hetzelfde geslacht.

Het is verboden naar een politieagent te fronsen

In Newark is het verboden ijs te verkopen na zes uur ’s middags, behalve als iemand een briefje van de dokter kan overleggen

Het is verboden soep te slurpen

In Trenton is het verboden een bedorven augurk op straat te gooien

In Essex Falls mogen eenden na tien uur ’s avonds niet meer kwaken

Automobilisten zonder armen hoeven in New Jersey geen tol te betalen

New Mexico

In Raton mag een vrouw niet in het openbaar paardrijden in een kimono

Staatsambtenaren schrapten 400 “sexueel expliciete” woorden uit Romeo en Julia

New York

In clubs en bars in New York is het verboden om te dansen, tenzij de eigenaar over een moeilijk te verkrijgen vergunning beschikt.

In de stad New York mag een man niet “op een bepaalde manier” achterom kijken naar een meisje – voor straf moet hij dan paarden-oogkleppen dragen

In dezelfde stad New York misdraag je je ernstig als je als man een andere man groet door je duim tegen je neus te houden en met je vingers te wiebelen

In Smith Town mogen honden niet langer dan vijftien minuten aaneengesloten blaffen

In de staat New York is het verboden vanuit een rijdende trolleybus op konijnen te schieten

In Brooklyn mag een ezel niet slapen in een bad

Bioscoopeigenaren zijn verplicht elke maand kauwgom onder de stoelen vandaan te schrapen

North Carolina

In Ashville is het verboden op straat te niezen

In Hornytown  zijn alle massage-instituten verboden

Volgens de staatswet moeten stellen die voor een nacht een kamer huren in twee bedden slapen die minstens veertig centimeter van elkaar af staan, en het bedrijven van de liefde op de grond tussen de bedden is streng verboden

Het is verboden sex te bedrijven op een kerkhof

Katoenboeren mochten geen olifanten gebruiken om te ploegen of katoen te planten

Het is verboden melk te drinken in een trein die door North Carolina rijdt

In North Carolina is het verboden vals te zingen

North Dakota

In Grand Forks  is het verboden om een sneeuwbal in een publieke ruimte op een prive ruimte te gooien.

Snoep gooien vanaf een praalwagen tijdens een optocht is eveneens verboden.

In Fargo kun je in de gevangenis belanden als je tijdens het dansen een hoed draagt, en zelfs als je een hoed draagt onderweg naar een plaats waar gedanst wordt

Het is verboden te gaan liggen en in slaap te vallen met je schoenen aan

Het is verboden tegelijkertijd bier en pretzels op te dienen in een bar, cafe of restaurant

Ohio

In Akron is het verboden konijnen of kuikens te verven.

In Cleveland is het voor vrouwen verboden leren schoenen te dragen omdat mannen misschien hun ondergoed er in weerspiegeld zouden kunnen zien

In Columbus mogen winkels op zondag geen cornflakes verkopen

In Oxford is het vrouwen verboden zich uit te kleden voor een foto of schilderij van een man

In Youngston is het verboden zonder benzine te komen zitten

Alle huisdieren dienen ’s avonds en ’s nachts in Ohio een rood achterlicht te dragen

Oklahoma

Mensen die rare gezichten trekken tegen honden in de plaats Normal kunnen gearresteerd worden

In Schulter is het voor vrouwen verboden naakt te gokken, in ondergoed, of met alleen een handdoek om

In Shawnee moeten drie honden schriftelijke toestemming hebben om op priveterrein bij elkaar te komen

Het is strafbaar vissen dronken te voeren

Oregon

Het is verboden te baden zonder keurige badkleding, dat betekent dat het lichaam van nek tot knie bedekt dient te zijn

In Hood’s Town mag je alleen jongleren met een vergunning

Het vrouwen worstelen is in Salem verboden

In Marion mogen dominees, voor ze gaan preken, geen uien of knoflook eten

Pennsylvania

In Morrisville moeten vrouwen die make-up willen dragen een vergunning aanvragen

Dominees mogen geen huwelijken afsluiten als bruid of bruidegom dronken zijn

Een automobilist die een koppel paarden ziet naderen dient zijn auto aan de kant van de weg te zetten en te bedekken met een doek die de kleur heeft van de omgeving. Zijn de paarden dan nog schrikachtig, dan dient de auto uit elkaar geschroefd te worden en de onderdelen dienen te worden verborgen onder de dichtstbijzijnde bosjes

Rhode Island

In Providence is het verboden op zondag een tandenborstel en tandpasta aan dezelfde klant te verkopen

Het is verboden augurkenzuur op een kar te gooien

In Newport is het verboden na zonsondergang een pijp te roken

South Carolina

Iedere burger mag zijn geweer mee de kerk in nemen

Er mag geen paard Fountain Inn binnen, behalve als hij een broek draagt

In Charleston moeten alle karrepaarden luiers dragen

South Dakota

Het is verboden in een kaasfabriek te gaan liggen en in slaap te vallen

Films waarin politieagenten worden geslagen of onheus worden behandeld zijn verboden

Tennessee

Het is verboden vissen te vangen met een lasso

In Dyersburg is het voor vrouwen verboden mannen uit te vragen

In de restaurants van Memphis is het verboden taart te geven aan andere klanten – het is ook verboden de niet opgegeten taart mee naar huis te nemen. Alle taart dient ter plekke te worden opgegeten.

De wet beperkt nog altijd de bewegingsvrijheid van Native Americans, drie of meer indianen kan als een vijandelijk leger worden aangemerkt en mogen dus worden beschoten.

In Memphis is het voor kikkers verboden na elf uur ’s avonds te kwaken

Texas

De complete Encyclopeadia Brittanica is verboden in Texas omdat het een formule bevat voor het thuis brouwen van bier

Een recente anti-misdaadwet stelt dat de misdadiger zijn slachtoffer 24 uur van tevoren dient te waarschuwen, mondeling of schriftelijk, en dat de misdaad daarbij duidelijk omschreven dient te worden

In El Paso dienen kerken, hotels, vergaderzalen, cafes en andere openbare ruimtes voorzien te zijn van spuugbakken die een aanzienlijke hoeveelheid spuug kunnen bevatten

Het is verboden andermans koe te melken

In Houston is het verboden op zondag Limburgse kaas te verkopen

In LeFors is het verboden al staande meer dan drie slokken bier te drinken

In Antonio mogen apen niet met de bus mee

Utah

Vogels hebben op alle snelwegen altijd voorrang

Een man is verantwoordelijk voor elk misdrijf dat zijn vrouw pleegt in zijn aanwezigheid

In Monroe moet het daglicht zichtbaar zijn tussen twee dansende partners

In Salt Lake City mag een niet ingepakte ukelele niet op straat vervoerd worden

Vermont

Vrouwen mogen alleen een kunstgebit dragen na schriftelijke toestemming van hun echtgenoot

Het is verboden het bestaan van god te ontkennen

Het is verboden onder water te fluiten

Virginia

In Richmond is het verboden een munt op te gooien om te bepalen wie er in een eetgelegenheid een kop koffie zal betalen

In Norfolk riskeer je zestig dagen cel als je een vrouw een tik op haar achterste geeft

Er is een staatswet die corrupte omkoperij-praktijken verbiedt door iedereen behalve verkiezingskandidaten

In Lebanon is het verboden je vrouw uit bed te schoppen

In Norfolk mogen kippen voor acht uur ’s morgens en na vier uur ’s middags geen eieren leggen

In Charlotte moet een paard een luier aan als hij een kar trekt

Washington

Een vrouw die in een bus of trein in Seattle op de schoot van een man gaat zitten zonder dat er een kussen tussen hen zit riskeert zestig dagen cel

In Auburn is het verboden maagden te ontmaagden, welke leeftijd ze ook hebben, en of ze getrouwd zijn of niet. Je kunt er vijf jaar cel voor krijgen…

Het is verboden te doen alsof je ouders rijk zijn

In Ellensburg is het verboden met een paard een cafe binnen te gaan

In Bellingham mag een vrouw onder het dansen niet meer dan drie stappen achteruit doen

West Virginia

In Nicholas County is het verboden vanaf de kansel grappen of humoristische verhalen te vertellen tijdens een kerkdienst

Dokters en tandartsen mogen hun patienten alleen verdoven als er een derde bij aanwezig is

Het is verboden in een trein te dutten

Wisconsin

In St Croix mogen vrouwen niets roods dragen in het openbaar

Het is verboden het haar van een vrouw te knippen

Het is verboden te zoenen in een trein

Je mag alleen kaas maken als je een kaasmakers vergunning hebt  Limburgse kaas mag alleen gemaakt worden door iemand met een meester kaasmakers vergunning

Wyoming

Het is verboden in theater of bioscoop een hoed te dragen die het zicht belemmert

Het is voor vrouwen verboden dichter dan een meter bij een bar te staan als ze drinken

In het openbaar topless zonnen is in het hele land verboden.

En dat alles in het land van de onbegrensde mogelijkheden, waar in de seks en porno industrie gigantische bedragen omgaan, en die tak de grootste is in zijn soort ter wereld.

Hoe hypocriet wil men zijn.

 

Dit artikel is grotendeels  tot stand gekomen n.a.v. het lezen in HP de Tijd van juni 2011

En via diverse internetsites.

 

Anton Heijmerikx

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: